09 01 2007

Dua'm..

    ..Allahım.! ..Ömrümün en hayırlı ânını sonunda.. ..Amelimin en hayırlısını son nefesimde kıl.. ..İlâhi.! ..Günlerimin en hayırlısını Sana kavuştuğum gün kıl..                                                        pacella..   Devamı

19 11 2007

Sultanahmed..

  ..Canım ne çok sıkkındı oysa.. ..Ne iyi ettim de geldim dedim kendime o anda.. ..Elime aldım makinamı, resmettim gördüğüm güzelliğe dair ne varsa.. ..Dilediğim herşeyi gösterdi Rabbim bana.. ..Gözüm kör olsa da gördüm işte sonunda.. ..Daha neler vardı da, kalsın mı onlar da burda.? ..Biliyorum ne kadar şükretsem az ama.. ..Can sıkıntımın def'i, o anlık nefessizliğimin halâsı oldu bu güzel manzarâ.. ..Dilim lâl oldu, gözüm de âmâ..                                                               pacella..                                                                                       ... Devamı

24 11 2007

...Kıymetli Sözler...

    ..Ömür geçti, derdimi anlatmak bitmedi.. ..Bitireyim dedim, gecem devâm etmedi..   ..İnsanların Rabbinin, insanların ruhuyla bir bağlılığı vardır, ..Söz ile anlatılmaz.. ..Ruhsuz olan bir kimse, . Elbet rûhu tanımaz..   ..Her zerrede, güneş doğdu zâhir, ..Toprağa sücud kıldı tâhir.. ..Nakkaş bilindi nakkaş içinde, ..Lâl oldu ayân, bedahş içinde.. ..Yer ve gök,  hep Hak O’dur mutlak.. ..Söyler def ve ney, hep enelhak.! ..Ma’şuka âşık oldu bir zât, ..Mhv oldu, vücûdi-i nefy-i isbâd.. ..Eşya ikilikten oldu hâlî.. ..Bakî edad oldu lâ yezalî.. ..Âdem (a.s.)’da tecelli kıldı Allah, ..Kıl Âdem (a.s.)’e secde, olma gümrâh.!   ..Mu’cizeden maksad, düşmanı kırmaktır.. ..Nebîyi (s.a.v.) sevmek demek, O’na uymaktır.. ..Îmâna gelmez herkes, ..Mu’cize ile îmâna kavuşur insan muhabbetle..   ..Sevilenlerin aşkı gizli ve keskindir.. ..Sevenlerin aşkı davul zurna iledir.. ..Sevenler aşk ateşi ile yanar, erir.. ..Sevilen hem semizdir, hem de daim güler..   ..Ey mavi semâ.! ..İnsaf et de söyle.. ..Bu ikisinden hangisi daha hoştur şöyle.? ..Işık saçan güneşinin çıkışı mı şarktan.? ..Cihân dolaşan ayımın doğuşu mu Şâm’dan.?                                                                           İ.R.                                                     &nb... Devamı

26 10 2007

SALAVAT..

   SALAVAT: ..Riyadül müzekkirinde Ebû Ahmed Zeyd bin Ahmed bin Zeyd (rahmetullahi aleyh) rivâyet etmiştir.. ..Hazret-i Resul-i Ekrem (s.a.v.) efendimiz buyurmuşlardır ki:  -“Hak Teâlâ Hazr etleri üç şeye işitmek duygusunu vermiştir. Birisi Ümmetimden bir kimse Hak Teâlâ’dan Cenneti istese, Cennet onun talebini işitir ve der ki:  -“Ya Rabbi, beni isteyen kulu bana ulaştır.”  İkincisi: Cehennemden kurtulmak isteyen kimsenin bu isteğini Cehennem işitir ve der ki:  -“Yâ Rabbi, o kulu benden kurtar..” Üçüncüsü: Bir melek benim kabrimin başında durur. Ümmetimden bir kimse bana salâvat verse, o melek hemen işitir ve der ki:  -“Ya Resulullah (s.a.v.) filan kimse sana salâvat gönderdi.” ..Hak sübhanehû ve Teâlâ şuna kefil olmuştur ki, her kim bana bir salâvat verse Hak Teâlâ ona bir salâvat gönderir ve kim bana bir salâvat gönderse aslâ o kimseyi Cehennem ateşi yakmaz..”                                                                           P.T.                                                                     &nbs... Devamı

24 10 2007

Dua/M..

  ..Ey kalbleri nûrlandıran! ..Ey kederleri gideren! ..Aşıkların gözleri senin nûrunla aydınlık.. ..Âriflerin kalbleri senin sırlarınla müzeyyen.. ..Sen kimseye muhtac değilsin.. ..Herkes sana muhtaç..   ..İlâhi.! ..Âşıkların kalblerinin nûru hürmetine; ..Sevdiklerinin yüksek hâtırları hürmetine; ..Dilimizi basîret ile ışıklandır.. ..Kalb bahçemizi hakîkat ile zînetlendir. ..Sana lâyık olan işleri yaptırıp, sana yaramıyanları kalbimizden çıkar.! ..Günâhlarımızı, kelime-i tevhîd hürmetine avf eyle.! ..Bu kelime hürmetine bizi red eyleme.!   ..İlâhi.! ..Kıyâmet gününde her a'zamız günâhdan dolayı ayblı ise de, ..Dilimiz "Lâ ilâhe illallah.." demekten fasîhtir.. ..Bu kelime hürmetine bizi, ayblarımız ile kabûl eyle Rabbim..   ..Ey vâsıtasız yaratan! ..Ey ezelden var olan.! ..Ey kalblerdeki zulmeti gideren.! ..Ey cesedlere rüyet veren.! ..Gül bahçesinin bülbülleri sana hamd ve senâ nâmeleri eder.. ..Gülistânın gülleri, senin ni'met ve ihsânlarını söyler..   ..İlâhi.! ..Olgun ve saf kalbler hürmetine; ..Cennetteki kusûrsuz hûrîler hürmetine; ..Kuvvetli îmân ve yakîn sâhibleri hürmetine; ..Kalbini dünyâ çer-çöplere bağlamıyan Allah adamlarının hürmetine.. ..Bizii şehvete esir olmaktan, nefsimizin peşinde koşmaktan muhafaza eyle.. ..Dünyanın görünüşüne aldanmaktan koru Rabbim..   ..Ey Allahım.! ..Biz nefislerimize çok zulüm ettik.. ..Senden başka afv edecek yoktur.. ..Günahlarımızı efv eyle.. ..Bize rahmet eyle.. ..Sen afv edenlerin en kerîmisin ve rahmet edenlerin rahîmisin..   ..İlâhi.! ..Âdem (a.s.)'ı top... Devamı

30 08 2007

Kıymetli Sözler..

  ..Ne bahtiyâr o kişi ki, ..Okuduğu Kur'an ola.. ..Ezân, ikâmet duyunca, ..Gönlü dolu imân ola.!       .."Lâ" süpürgesi ile, yolu temizlemezsen, .."İllallâh" sarayına varamazsın.!       ..Sevgiliye kavuşmak ele geçer mi acaba.? ..Yüksek dağlar ve korkunç tehlikeler var arada.!     ..Beni topraktan kaldıran, sultân ise eğer, ..Başım gökten yukarı olsa, elbet değer..     ..Daha söylersem eğer, çok uzun sürer, ..Korkarım, utanmazlığa kadar gider..     ..Her aynası olanı İskender sanma.! ..Her saçını keseni, kalender sanma.!     ..Hakkın ve hak adamlarının yardımı olmadan, ..Melek de olsa kurtulmaz yüz karanlığından..     ..Bu aşağı aralıktan bir gül aldılar.. ..Elden ele, yüksek yere ulaştırdılar..     ..Âlimi anlamaz câhil, söyler hep kelâm.. ..Onun için sözü kısa kes, sabır et vesselâm..     ..Gayb olmuşum beni aramayın.. ..Gayb olanlara birşey söylemeyin.!     ..Ayna arkasındaki papağan gibiyim.. ..Ezelî üstâd ne derse onu söylerim..     ..Ağzımı gül suyu ile binlerce yıkasam, ..İsmini söylemeye yine lâyık olamam..     ..Hep seni düşünürüm, haccım ve umrem sanadır.. ..Herkes taş toprak düşünür, kalbim senden yanadır..     ..Arabistandan doğan, Muhammed (s.a.v.) ..İki cihânda, üstün odur, hemân.! ..Kara toprak altında kalsın, her an, ..Onun kapısında, toprak olmıyan.!     ..Anlaşılmaz, ölçülemez bağlılıkdır, ..Nâsın Rabbi, kuluna böyle bağlıdır! ..İnsan bu bağlılığı anlamaz aslâ.. ..Herşeyi bilir, cânını bilen Mevlâ..     ..Her şekl dardır, mâ'nâ nasıl sığar.? ..Dilenci kulubesind... Devamı